Regulamin sklepu internetowego "LIVING FOODS" obowiązujący od 01.12.2016r.

Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym.
Sklep internetowy, działający pod adresem www.livingfoods.pl, prowadzony jest przez firmę F.H.U Regina, Myślice 40, 82-450 Stary Dzierzgoń,         NIP 579-176-61-54.
Numer konta bankowego firmy : 49 1950 0001 2006 0007 9103 0001
Podstawowe pojęcia:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.livingfoods.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. 
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PAYU.
Siedziba Sprzedawcy - adres właściwy do wysyłki zwrotów oraz produktów z reklamacji. Adres: F.H.U Regina, Myślice 40, 82-450 Stary Dzierzgoń.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1  Ceny - Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cała oferta przedstawiona w sklepie internetowym livingfoods.pl jest wiążąca.

1.2  Przyjmowanie zamówienia - zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.livingfoods.pl lub  mailowo w przypadku kiedy zamawiającym jest firma. Klient jest zobowiązany podać pełny i prawidłowy adres niezbędny do właściwej realizacji zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informację zwrotną z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

1.3   Realizacja zamówienia. 
Jeśli wszystkie zamówione produkty dostępne są na magazynie realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) - po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta 
e-mail/informacja z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Maksymalny czas realizacji zamówienia ze względu na specyfikę produktu wynosi 14 dni. W przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do nas z powodu podania przez klienta niedokładnego/niepełnego adresu, ponowna wysyłka tego samego zamówienia będzie możliwa jedynie przy płatności z góry na konto, z uwzględnieniem kosztów zwrotu i ponownej wysyłki. W przypadku nieuiszczenia tych kosztów, kolejne zamówienia w naszym sklepie będą możliwe tylko przy płatności z góry. Uwaga: Zamówienia należy potwierdzić w ciągu 7 dni. Po tym czasie niepotwierdzone zamówienia będą usuwane ze sklepu. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Przeciętny czas dostawy wynosi 1-10 dni roboczych. 

1.4  Zmiany w zamówieniu. Anulowanie zamówienia.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wszelkie zmiany należy zgłaszać jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail wpisanego na zamówieniu lub zarejestrowanego na Koncie Klienta.

1.5  Dowód zakupu. Faktura Vat.
Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon). Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie livingfoods.pl. Firmy do każdego zakupu otrzymują fakturę vat.

1.6  Formy płatności i dostawy.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym na konto sklepu:
PKO BP: 52 1020 1778 0000 2702 0107 4343
Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty podawać numer zamówienia ze sklepu livingfoods.pl oraz imię i nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujacy,
- przelew internetowy
- przy pobraniu: należność pobiera  pracownik firmy kurierskiej w zależności od wybranego przewoźnika;
Do zamówienia doliczane są koszty dostawy, które obciążają klienta. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia. Przy każdym produkcie znajduje się informacja o najniższym możliwym koszcie dostawy przy uwzględnieniu aktualnej wartości zamówienia. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na terenie Polski zgodnie z cennikiem podanym na stronie.

1.7  Wysyłka / odbiór zamówienia.
W momencie wysłania zamówienia klient otrzymuje informację o wysłaniu drogą mailową.

2. Zwroty i reklamacje.

2.1 Reklamacje - do odsyłanych produktów prosimy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu/reklamacji/rezygnacji. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a) wad fizycznych
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu (drogą mailową, telefonicznie lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie http://livingfoods.pl/contact-us) w celu zgłoszenia reklamacji. Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty związane z odesłaniem reklamowanego artykułu, sklep zwraca w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) lub w inny wskazany przez obsługę Sklepu sposób, na podany adres: F.H.U Regina, Myślice 40, 82-450 Stary Dzierzgoń. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję) oraz informację o wadzie produktu.

2.2  Odstąpienie od umowy.
Zgodnie z ustawą o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sprzedawcy, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą. W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
- Kupujący jest konsumentem
oraz
- Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; jest to zgodne z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru, np. świeże trawy pszenicznej. Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył sterylności zwracanego Towaru. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego. 

2.3  Rezygnacja z pakietu
Klient ma możliwość rezygnacji z dowolnego pakietu w przeciągu 14 dni od zakupu. W przypadku rezygnacji potrącane są koszty za dostarczony już towar (w cenie 45,70 zł za paczkę) oraz za kolejną przygotowaną paczkę. Aby zrezygnować z pakietu należy wypełnić formularz.

3.Postanowienia końcowe.

3.1 Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.2 Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

3.3 Prawa autorskie do opisu produktów i szaty graficznej zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu www.livingfoods.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.